Vi bruger Cookies!     

         
 X     
NNVS Historie
VEDTEKTER FOR NNVS

Norwegian Nike Veterans Society

Stiftet 2. mai 1990

 

Vedtekter vedtatt av veteranforsamlingen 12. april 1991

Endringer vedtatt av veteranforsamlingen 12. august 1992

Endringer vedtatt av veteranforsamlingen 24. mars 1993

Endringer vedtatt av veteranforsamlingen 11. april 2000

Endringer vedtatt av veteranforsamlingen 13. mars 2012

 

§ 1 - Navn.

Foreningens navn skal være:

Norwegian Nike Veterans Society - NNVS - Norske Nike Veteraners Selskab.

 

§ 2. - Formål.

NNVS er en landsomfattende forening som har til formål ved samarbeid og kameratskap, å holde gamle Nike-veteraner sammen i et kameratfelleskap hvor det også dras omsorg for veteranenes livsledsagere.

Gjennom utveksling av erfaring, foredragsvirksomhet og studieturer m.m. i inn og utland, vil NNVS holde Nike bataljonens tradisjoner og historie ved like. Gjennom sine medlemmer av veteraner, deres viten, kunnskap og erfaring, å være en ressurs for Luftforsvaret og Forsvarets museale arbeid ved tilretteleggelse av Nike utstillinger. NNVS ønsker å arbeide for at Norge har et forsvar som betryggende verner landets frihet og selvstendighet.

 

§ 3 - Tilslutning.

NNVS er medlem i organisasjonen Folk og Forsvar.

 

§ 4 - Organisasjon.

NNVS organer er:

1. Styret

2. Veteranforsamling

 

§ 4.1 - Styret.

Styret består av 5- fem - personer og velges etter regler definert under § 7 - Valg.

Titler som benyttes er i parentes angitt på engelsk i disse vedtekter, på grunn av foreningens internasjonale tilknytning.

Styreleder berammer styremøter eller styremøte kalles inn av Styreleder / Varaleder når 2 eller flere styremedlemmer ønsker det.

Styret består av:

Styreleder.(President)

Nestleder. (Vicepresident)

Kasserer. (Treasurer)

Sekretær. (Secretary)

Styremedlem. (Member of the Board)

Varamedlem. (Reserve of the Board)

Styret skal behandle:

a) Budsjettforslag og regnskapsoppfølging.

b) Utarbeide spesifikke planer for sosiale samlinger.

c) Utarbeide spesifikke planer for museale og tradisjonsbevarende tiltak.

d) Utarbeide aktivitetsplaner for øvrig.

e) Forslag til vedtektsendringer.

Styret treffer beslutninger om saker som skal tas opp for veteranforsamlingen. Alle styrebeslutninger avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har presidenten dobbelstemme. Styret framlegger årsberetning, regnskap og budsjettforslag på den ordinære veteranforsamlingen.

Alle styrets forhandlinger føres i protokoll. For å være beslutningsdyktig, må et flertall av styret være møtt fram.

Vararepresentanten har møte- og talerett i alle styremøter, samt stemmerett i de tilfeller hvor styret ikke er fulltallig.

 

§ 4.2.1 - Leder / nestleder. (President / Vicepresident)

Styreleder eller nestleder skal kontrasignere alle utbetalinger. Styreleder leder styrets forhandlinger og foreningens møter. Ordstyrer kan dog velges.

 

§ 4.2.2 - Sekretær. (Secretary)

Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og veteranforsamlinger. Han skal i samråd med presidenten besørge foreningens korrespondanse og være arkivar.

 

§ 4.2.3 - Kasserer. (Treasurer)

Kassereren fører foreningens regnskaper etter retningslinjer fra styret, besørger alle utbetalinger når anvist av president / visepresident og registrerer alle innbetalinger. Han fører medlemsfortegnelsen i samarbeid med sekretær og krever inn kontingent.

 

§ 4.2.4 - Styremedlem. (Member of the Board)

Styremedlemmene har etter intern fordeling / avtale, ansvaret for foreningens materiell og utstyr. De sørger for at kasserer til enhver tid har korrekte inventar- / beholdningslister.

 

§ 4.2.5 - Varamedlem. (Reserve of the Board)

Varamedlem trer inn i styremedlemmets fravær. Han har adgang til alle styremøter, men har ikke stemmerett når styret er fulltallig.

 

§ 4.3 - Veteranforsamling.

Veteranforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Ordinær veteranforsamling holdes en gang pr. år, senest 5 - fem - måneder etter regnskapsårets avslutning. På veteranforsamlingen kan det bare fattes vedtak i de saker som er nevnt i innkallelsen.

Veteranforsamlingen innkalles på hensiktsmessig måte med minst 14 - fjorten - dagers varsel, og med underretning om de saker som skal behandles. For å kunne stemme på veteranforsamlingen må vedkommende ha betalt kontingent for siste år.

Veteranforsamlingen velger møtedirigent.

Alle valg skal være skriftlige hvis det er mer enn ett forslag.

Den årlige ordinære veteranforsamlingen skal:

1. Godkjenne innkallingen.

2. Velge møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokollen

3. Behandle og godkjenne årsberetning og regnskap som legges fram i revidert stand sammen med revisors beretning.

4. Vedta budsjett

5. Behandle og godkjenne vedtektsendringer

6. Behandle innkomne saker.

7. Velge styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlem ved separate valg for hver posisjon.

8. Velge valgkomite på 2 - to - medlemmer. Valgkomiteens tredje medlem, er styrets varamedlem.

9. Velge revisor

Ekstraordinær veteranforsamling kan besluttes innkalt av styret og skal innkalles når minst 1/3 - en tredel - av foreningens medlemmer krever det.

Sak(er) som ønskes behandlet på veteranforsamlingen må være styret ihende senset 3 uker før veteranforsamlingen.

Forslag om endringer av vedtekter må være styret ihende 6 - seks - uker før den årlige veteranforsamling. Vedtektsendringer må refereres i innkalling til denne. En vedtektsendring krever 2/3 - to tredels - flertall blant de fremmøtte.

 

§ 5. - Medlemmer.

§ 5.1 - Medlemmer i Norge.

Alle som har tjenestegjort i den norske Nike bataljonen og tilknyttede enheter under Nike bataljonens utdannings- og operative periode fra 1957 til 1990, kan opptas som medlemmer i NNVS.

 

 

§ 5.2 - Medlemmer i utlandet.

Alle som har tjenestegjort i tilsvarende Nike bataljon eller tilknyttede enheter i utlandet kan opptas som medlemmer i NNVS (Norwegian Nike Veterans Society).

 

§ 5.3 - Æresmedlemskap.

Foreningen kan meddele æresmedlemskap til medlemmer eller personer som har utført et særlig fortjenestefullt arbeid etter NNVS formålsparagraf til foreningens beste.

Æresmedlemskap kan foreslås av styret eller veteranforsamlingen , og vedtas av veteranforsamlingen.

Æresmedlemskap er livsvarig, og æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

 

§ 5.4 - Medlemmenes plikter.

Medlemmene plikter å bidra til å holde kameratskapet fra tidligere Nikeavdelinger ved like, hjelpe til med å bevare autentisk Nike-utstyr og Nike bn. tradisjoner og historie. De samarbeider gjennom NNVS med Luftforsvaret og Forsvarets Museer og andre samlinger under offentlig tilsyn, hvor Nike bn. Utstyr utstilles og dens historie fortelles. Likeledes vil medlemmene inspirere personell som tidligere har deltatt i en avdeling i Nike bn., til å bli medlemmer av NNVS, gjerne ved å innby slike kandidater med livsledsager, til å delta i NNVS sosiale arrangementer.

 

§ 6 - Kontingent.

Kontingenten fastsettes av veteranforsamlingen og innkreves en gang i året. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan strykes som medlem ved styrebeslutning.

 

§ 7 - Valg.

Valgkomiteen legger frem sitt forslag for alle valgposisjoner som første sak under valg.

Styrets medlemmer velges for ett år ad gangen.

Alle valg skal være skriftlige hvis det er mer enn ett forslag. Det utpekes et tellekorps blant forsamlingen.

Valg avgjøres ved enkelt flertall.

 

§ 7.1 - Valg av revisor.

Valg av revisor skjer for 1 år ad gangen. Revisor er ansvarlig for at foreningens regnskap er i henhold til god regnskapsskikk og avgir revisjonsberetning til årsregnskapet før dette fremlegges for veteranforsamlingen.

 

§ 7.2 - Valgkomité.

Det velges tre personer til å sitte i valgkomiteen og de sitter for 1 år ad gangen.

2 av komiteens medlemmer velges av veteranforsamlingen og som det tredje medlemmet utpekes varamedlem fra det valgte styret. Valgkomiteen legger fram forslag til valg for veteranforsamlingen og skal omfatte forslag til alle valgbestemte verv. Valgkomiteen velger selv sin leder.

 

§ 8 - Arbeidskomitéer.

Arbeidskomiteer utnevnes av styret etter behov. En komite skal ha en leder og kan selv ta inn flere medlemmer når dette er nødvendig.

 

§ 9 - Ordenskollegium.

Ordenskollegiet velges av veteranforsamlingen for 2 år ad gangen, og består av 4 personer. Minst 2 bør være blant styrets medlemmer. Ordenskollegiet velger selv sin leder og skattmester og har ansvaret for at NNVS hederstegn, blir tildelt et fortjent medlem for arbeid til NNVS fremme. Hederstegnet skal være evig vandrende med prisvinnernes navn og år for tildelingen, inngravert. Prisvinneren mottar et hedersskjold til odel og eie.

 

§ 10 - Regnskap.

NNVS’s regnskapsår er fra 1/1 til 31/12.

Kontingenten går inn på foreningen bankkonto. Det skal i størst mulig grad benyttes nettbank. Det skal føres regnskap for alle inntekter / kostnader i kassedagbok som bekreftes med bilag og kontoutdrag.

 

§ 11 - Vedtektsendringer.

Vedtektsendringer skal behandles på ordinær eller ekstraordinær veteranforsamling.

Den må være gjengitt på dagsorden som skal behandle vedtektsendringen. Vedtektsendringer krever 2/3 - to tredels - flertall blant de fremmøtte. Vedtektsendringer skal angi ikrafttredelsesdato.

 

§ 12 - Oppløsning.

§ 12.1 - Oppløsningsbetingelse.

Så lenge 5 - fem - medlemmer vil fortsette arbeidet med foreningen, kan den ikke oppløses.

 

§ 12.2 - Vedtak om oppløsning.

Vedtak om oppløsning må fattes på ordinær veteranforsamling. Vedtaket krever 3/4 - tre firedels - flertall og må gjentas med 3/4 - tre firedels - flertall på en etterfølgende veteranforsamling som må avholdes innen 6 - seks - uker etter den foregående veteranforsamlingen.

 

§ 12.3 - Foreningens midler ved oppløsning.

Ved oppløsning beslutter veteranforsamlingen om fordeling av foreningens midler, arkiver og samlinger.

Disse kan kun tildeles Forsvarets Museer og/eller Nike spesifikke samlinger under offentlig kontroll og skal brukes aktivt til å fremme Nike bataljonens historie og tradisjoner.

 

Opdateret 29/09/2013

Besøg  
104020